REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

Internetového obchodu www.momentumriding.sk

 

I. Úvodné ustanovenie

Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení /ďalej iba „Zákon o ochrane spotrebiteľa“/, zákona č.102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení a zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v platnom znení.

 

II. Všeobecné ustanovenia

Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti kupujúceho – spotrebiteľa pri uplatňovaní práv z vád veci (tovaru) v zmysle uzatvorenej kúpnej zmluvy na diaľku s predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho www.momentumriding.sk

Predávajúcim je spoločnosť: Momentum s.r.o., Radová 4, 949 01 Nitra, IČO: 52944191,  Email: momentumriding.sk@gmail.com, Tel. kontakt: 0915 709 555 (ďalej len „predávajúci“).

Kupujúcim je každá osoba (fyzická alebo právnická), ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom Internetovej stránky Predávajúceho a obdržala emailové oznámenie o prijatí objednávky a uhradila kúpnu cenu. (ďalej len „kupujúci“).

Tento Reklamačný poriadok tvorí súčasť Všeobecných Obchodných Podmienok zverejnených v Internetovom obchode www.momentumriding.sk

 

III. Zodpovednosť predávajúceho za vady produktov

Predávajúci je povinný dodať vec (tovar) v súlade s uzavretou kúpnou zmluvou t.j. v požadovanej akosti, a bez vád (faktických, právnych).

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim. Tiež zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka). Vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu. Najneskôr do 15 dní odo dňa vzniknutej vady informuje kupujúci predávajúceho o tejto skutočnosti písomne.

Kupujúci je oprávnený predávaný tovar, pred prevzatím prezrieť.

Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené:

– použitím výrobku v rozpore s návodom na obsluhu (príručka pre  majiteľa) alebo charakterom výrobku.

– vyššou mocou a neodvratnou udalosťou (živelné pohromy, atď.),

 

IV. Záručná doba a životnosť

Záručná doba tovaru je 24 mesiacov.

Životnosť jednotlivých komponentov je uvedená v návode na obsluhu (príručke pre majiteľa). V prípade, že v príručke životnosť uvedená nie je, je rovnaká ako záručná doba.

Životnosť komponentov pre produkty „Onewheel“ je uvedená výrobcom nasledovne:

Došľapová plocha, pneumatika a batériová sada (akumulátorová sada) majú životnosť 6 mesiacov (alebo 1000 km, podľa toho, čo nastane skôr).

Ostatné komponenty majú životnosť 1 rok (alebo 2000 km, podľa toho, čo nastane skôr).

 

V.  Postup pri uplatňovaní práv zo zodpovednosti za vady (Reklamácia)

 1. Kupujúci je oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti za vady doručením reklamovanej veci na adresu výrobcu: Future Motion Inc., C/O AWL Moerdijk, Megajoule 1-5, Klundert, 4791 RX, Netherland
 2. Kupujúci môže reklamovať iba vadný tovar, a má nárok na odstránenie vady alebo výmenu tovaru. Odstránenie vady alebo výmena tovaru je bezprostredne rozhodnutím Predávajúceho. Kupujúci je povinný si skontrolovať tovar bezprostredne po obdržaní zásielky.
 3. Upozorňujeme, že podmienkou na prijatie reklamácie je potrebné vrátiť tovar v pôvodnom balení výrobcu a zároveň doložiť doklad o zaplatení kúpnej ceny. Kupujúcemu sa odporúča pri uplatňovaní reklamovanej veci opísať vadu a uviesť ako sa vada prejavuje.
 4. V prípade reklamácie odporúčame zasielať reklamovaný tovar doporučenou formou, resp. kuriérom. Tovar nezasielajte formou dobierky, ktorá nebude z našej strany prevzatá. Tovar nám viete reklamovať aj osobne po telefonickom dohovore alebo po dohode prostredníctvom emailovej komunikácie.
 5. Po prevzatí reklamovaného tovaru predávajúcim, bude kupujúcemu vystavené potvrdenie o uplatnení reklamácie, najneskôr však do 10 pracovných dní od prevzatia reklamácie.
 6. Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie do nasledujúcich 15 dní odo dňa uplatnenia reklamácie a to najmä z dôvodu, že sa vyžaduje technické zhodnotenie tovaru. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa určenia spôsobu reklamácie. Pokiaľ je reklamovaný tovar predmetom výmeny, reklamácia bude vybavená v štandardnom doručovacom termíne, ktorý je uvedený pri produktoch. Jedinou nápravou pre Kupujúceho je podľa tejto záruky oprava vady alebo výmena vadnej časti a to podľa zváženia Predávajúceho.
 7. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením reklamácie (najmä uhradenie poštovného) a to v prípade:

–          doručený tovar nie je v súlade s tovarom potvrdeným v objednávke

–          tovar je poškodený výlučne našou chybou

 1. V prípade, že reklamácia bola uplatnená nesprávne alebo omylom, budeme Vám účtovať poplatok za spätnú dopravu.
 2. Upozorňujeme tiež, že návrat tovaru a reklamačný proces môže trvať niekoľko dní, môžete však aktívne pomôcť minimalizovať tento čas spracovania a to dodržaním pravidiel vrátenia a reklamácie vadného tovaru.
 3. Akonáhle sa k nám reklamovaný tovar dostaví, budete automaticky informovaní e-mailom.
 4. Práva zo zodpovednosti za vady zaniknú, ak sa vyššie uvedeným spôsobom neuplatnili v záručnej dobe.

 

 

VI.  Práva kupujúceho pri uplatnení práv zo zodpovednosti za vady

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

 

VII. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu tohto Reklamačného poriadku. Povinnosť písomného oznámenia zmeny Reklamačného poriadku je splnená jeho umiestnením v Internetovom obchode www.momentumriding.sk

Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na všetky zmluvy dohodnuté a uzavreté výlučne prostredníctvom spoločnosti Momentum s.r.o. a len na vzťahy, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru, vrátane záruky za akosť, pri vzťahoch, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

 

Tento Reklamačný poriadok nadobúda účinnosti dňa 1.7 2019