Všeobecné obchodné podmienky

 

Definície

 

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi a riadia sa zákonmi Slovenskej republiky.

Podnikateľom sa rozumie:

osoba zapísaná v obchodnom registri,

osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.

 

I. Predmet úpravy

Nasledujúce Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky objednávky umiestnené prostredníctvom tohto online obchodu (www.momentumriding.sk) a tiež na používanie stránok www.momentumriding.sk. Upravujú práva a povinnosti kupujúceho, používateľov stránok a spoločnosti:

Momentum s.r.o.

sídlom: Radová 4, 949 01 Nitra, Slovensko

IČO: 52944191,

DIČ: 2121185517

zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, vložka číslo: 14864/N (ďalej aj ako “VOP“)

 

II. Kúpna zmluva

Kúpna zmluva sa uzatvára s Momentum s.r.o.

Zobrazenie produktov v rámci internetového obchodu predstavuje záväznú ponuku na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Produkty môžete umiestniť do vášho nákupného košíka bez záväzkov a pozmeniť Vaše údaje kedykoľvek pred odoslaním záväznej objednávky pomocou opravných zariadení, ktoré sú na tento účel poskytnuté a vysvetlené počas objednávkového procesu. Zmluva je vytvorená kliknutím na tlačidlo objednávky, ktoré označuje akceptáciu našej ponuky týkajúcej sa tovaru obsiahnutého vo vašom košíku a doručenia tovaru. Po odoslaní objednávky dostanete potvrdenie prostredníctvom e-mailu.

 

III. Kúpna cena tovaru

Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky. Kúpna cena vždy zahŕňa DPH, stanovená v mene Euro.

Kúpna cena tovaru nezahŕňa poštovné, ktoré bude kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu doručenia tovaru do určeného miesta dodania.

Po uzavretí kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu vrátane poštovného (ďalej spolu ako „Celková cena“) spoločnosti Momentum s.r.o. a to jedným z nasledujúcich spôsobov, spomedzi ktorých je kupujúci oprávnený vybrať si pri objednávaní tovaru:

Platba vopred bankovým prevodom, na základe vystavenej faktúry.

Záväzok kupujúceho zaplatiť Celkovú cenu je splnený momentom pripísania Celkovej ceny na účet spoločnosti Momentum s.r.o.

 

IV. Dodacia lehota tovaru

Dodacia lehota, v ktorej sme povinní dodať kupujúcemu dostupný tovar (t.j. tovar, ktorý je na sklade, alebo u dodávateľa) je 30 dní od potvrdenia objednávky.

V prípade, že tovar z objednávky je (aj napriek pôvodnej informácii o dostupnosti) nedostupný (t.j. tovar nie je na sklade a/alebo u dodávateľa), kupujúceho o tejto skutočnosti informujeme a ponúkneme mu možnosť objednávku zmeniť, alebo zrušiť. Ak bola kúpna cena za tovar už zaplatená, kupujúcemu uhradené peniaze za nedostupný tovar vrátime.

 

V. Miesto dodania

Miestom dodania je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania.

 

VI. Spôsob doručenia tovaru, Prepravné náklady a dodanie tovaru

Tovar doručujeme prostredníctvom kuriéra a posielame Vám ho priamo zo Slovenska.

Prepravné náklady sú účtované a pridané samostatne do konkrétnej objednávky podľa celkovej ceny objednávky.

Záväzok dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo oprávnenej osobe v mieste dodania.

 

VII. Vlastnícke práva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

Vyhradzujeme si vlastníctvo tovaru až do úplného vyrovnania, a teda tovar ostáva naším majetkom až do pripísania celkovej sumy na náš účet.

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď tovar prevezme.

 

VIII. Zodpovednosť za vady

Podrobnosti o právach kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP.

Ak je tovar dodaný so zjavnou škodou spôsobenou počas dodávky, oznámte túto chybu dopravcovi a bezodkladne nás informujte. Neschopnosť podať sťažnosť alebo kontaktovať nemôže žiadnym spôsobom ovplyvniť vaše zákonné práva na záruku. Týmto nám však pomôžete uplatniť svoje vlastné nároky voči dopravcovi alebo dopravnej poisťovni.

 

IX. Obmedzenie zodpovednosti

 

V každom prípade budeme zodpovední za spôsobené škody, ktoré boli spôsobené výhradne našimi alebo našimi zákonnými zástupcami.

Naša občianskoprávna zodpovednosť je obmedzená len na predvídateľné a len priame škody.

 

X. Zrušenie objednávky a Odstúpenie od zmluvy

Ak tovar ešte nebol odoslaný, môže kupujúci objednávku zrušiť. V prípade zrušenia objednávky neúčtujeme žiadne poplatky.

V prípade, ak už bola kúpna cena za tovar zaplatená a došlo k zrušeniu objednávky vrátime kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 14 pracovných dní bezhotovostným prevodom na účet uvedený kupujúcim.

V prípade, ak už bol tovar odoslaný, resp. doručený a ak nie Ste s dodanou položkou spokojný, môžete tovar vrátiť. V zmysle zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Môžete tak urobiť bez uvedenia dôvodu a tým odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar musí byť nepoužitý a v originálnom balení. V prípade, že tovar bude akýmkoľvek spôsobom používaný, nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní zaniká.

V zrušení objednávky, ako aj v odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť Vaše meno a priezvisko, e-mail, číslo objednávky, popis objednaného tovaru, ako aj číslo účtu na účely vrátenia platby. Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť zrušenia objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy Vám odporúčame, aby ste nám odvolanie objednávky, resp. odstúpenie od zmluvy zaslali v písomnej podobe poštou na adresu Radová 4, 94901 Nitra alebo prostredníctvom e-mailu na adresu momentumriding.sk@gmail.com.

Vyhradzujeme si právo zdržať sa vrátenia kúpnej ceny až do momentu vrátenia tovaru kupujúcim. Pohľadávka spoločnosti Momentum s.r.o. na náhradu škody zanikne započítaním oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Kúpnu cenu vrátime kupujúcemu bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodneme inak.

 

XI. Ochrana osobných údajov

Ďakujeme za návštevu nášho online obchodu. Ochrana súkromia je pre nás veľmi dôležitá. Nižšie nájdete rozsiahle informácie o tom, ako spracovávame vaše dáta. Osobné údaje neposkytujeme tretím stranám s výnimkou spoločností uvedených v časti XI. Ochrana osobných údajov.

Môžete navštíviť naše webové stránky bez odhalenia akýchkoľvek osobných informácií. Pri každej návšteve webových stránok webový server automaticky ukladá iba tzv. Súbory denníka servera, ktorý obsahuje napr. názov požadovaného súboru, vašu IP adresu, dátum a čas.

Tieto prístupové údaje sú analyzované výlučne na účely zabezpečenia plynulého fungovania webových stránok a zlepšenia našej ponuky.

Údaje spracováva aj poskytovateľ tretej strany, ktorého sme si zaviazali – poskytovať služby hostingu a prezentácie webových stránok v našom mene. Tento poskytovateľ spracováva na svojich serveroch všetky údaje, ktoré sú zhromažďované spôsobom uvedeným nižšie, keď navštívite našu webovú stránku alebo vyplníte formuláre sprístupnené na tento účel v našom internetovom obchode. Údaje sa spracovávajú na iných serveroch len v rozsahu, ktorý je tu popísaný. Tento poskytovateľ služieb je spoločnosť Websupport.sk.

Zber údajov a ich použitie na spracovanie zmluvy a na otvorenie zákazníckeho účtu

Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám dobrovoľne odošlete pri objednávke, kontaktujte nás (napríklad prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailu). Povinné polia sú označené, pretože tieto údaje absolútne potrebujeme na vykonanie zmluvy alebo spracovanie vašej žiadosti o kontakt, inak by ste nemohli dokončiť objednávku. V každom vstupnom formulári je zrejmé, aké údaje sa zhromažďujú. Používame údaje, ktoré nám poskytnete na vykonanie zmluvy a spracovávame vaše otázky podľa článku. 6 (1) 1 b GDPR. Po dokončení zmluvy bude každé ďalšie spracovanie vašich údajov obmedzené a vaše údaje budú vymazané po uplynutí doby uchovávania podľa príslušných predpisov, ak výslovne nesúhlasíte s ďalším používaním vašich údajov alebo si vyhradzujeme právo ďalej používať vaše osobné údaje v rozsahu a spôsobom povolenom zákonom, o ktorom Vás informujeme v tomto oznámení.

Vaše údaje posielame prepravnej spoločnosti v rozsahu potrebnom na dodanie objednaného tovaru podľa čl. 6 (1) 1. b GDPR. V závislosti od poskytovateľa platobných služieb, ktorý ste si vybrali počas procesu objednávania, sprístupníme platobné údaje na účely spracovania objednávky banke poverenej spracovaním.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať odoslaním e-mailovej správy na momentumriding.sk@gmail.com uvedenej nižšie. Po zrušení vášho súhlasu odstránime údaje zverejnené na tento účel, ak výslovne nesúhlasíte s ďalším používaním vašich údajov inak si vyhradzujeme právo ďalej používať vaše osobné údaje v rozsahu a spôsobom povolenom zákonom, z ktorého informujeme Vás v tomto oznámení.

 

XII. Cookies

Čo sú to súbory cookie? Súbory cookie sú textové súbory, ktoré pri návšteve webovej stránky ukladá prehliadač. Súbory cookie umožňujú webovej stránke rozpoznať zariadenie používateľa a zapamätať si určité informácie počas Vášho pripojenia.

Na čo používame súbory cookie? Jednotlivé stránky našej spoločnosti používajú cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Cookies tiež používame na analýzu návštevnosti pomocou služby Google Analytics, a tiež na marketingové účely, napríklad za účelom re-marketingu, a to prostredníctvom Google adWords a systému INRES.

XIII. Záverečné ustanovenia

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 1.7.2019

Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy vyplývajúcej z objednávky (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov. V prípade rozporu týchto VOP so všeobecne záväznou právnou úpravou má prednosť všeobecne záväzná právna úprava.